casinoluxth.org

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช

การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ… การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐ… การประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์แ… สช.จ.ยะลา ร่วมพิธีมอบ Smart Devices ให้กับโรงเรียนพัฒนาอ… ชื่นชมนักเรียนเอกชน คว้ารางวัล Gold … ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โรงเรียนพี่โร… (ภาพข่าว) การอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและทัก… การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบีย… การประชุมเชิงปฏิบัติการเทียบตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร… การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ… การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วย… วันที่ 12 มกราคม…

Read more...

Log In

Create an account